Prinášame nápady. Zdieľame skúsenosti.

Všeobecné obchodní podmínky

Klett nakladatelství s.r.o.
Jičínská 2348/10 130 00 Praha
Tel: 233 084 110
Email: info@klett.cz

 

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy/licenční smlouvy, kdy na jedné straně je společnost Klett nakladatelství s.r.o., IČ 49615645, DIČ CZ49615645, se sídlem Jičínská 2348/10, 130 00 Praha 3, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, spisová značka C 21207 jako prodávající (dále jen „dodavatel“ nebo „prodávající“) a na straně druhé je kupující (dále jen „Kupující“).

 

1. Rozsah platnosti všeobecných obchodních podmínek

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují obchodní vztahy mezi Klett nakladatelstvím s.r.o. (dále jen „dodavatel“) a jeho obchodními partnery (dále jen „odběratel“), zejména dodávky zboží z knižní produkce dodavatele.
 2. Právní vztahy, které nejsou upraveny těmito VOP, nebo smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními Zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění nebo Zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku v platném znění a předpisy je provádějícími.

2. Objednávka

 1. Objednávky přijímá dodavatel pouze v písemné formě, doručené poštou, faxem nebo e-mailem či prostřednictvím internetového obchodu na internetových stránkách dodavatele.
 2. Objednávka musí obsahovat všechny potřebné náležitosti, které jsou nutné pro řádné uzavření kupní smlouvy, a to zejména úplné obchodní jméno odběratele, sídlo firmy nebo místa podnikání, IČ, DIČ, jméno zaměstnance odpovědného za objednávku, datum a podpis. Dále zde musí být uvedena přesná specifikace titulu (název, ISBN), počet objednaných výtisků, požadovaný způsob odběru (osobní převzetí zboží v expedici dodavatele, zaslání zboží prostřednictvím vnitrostátního dopravce, zaslání zboží poštou), platební podmínky (platba dobírkou nebo na fakturu), požadovaný termín dodání zboží. Nebude-li objednávka obsahovat výše uvedené náležitosti, nemůže být dodavatelem vyřízena obvyklým způsobem, a dodavatel ji potvrdí až po upřesnění všech údajů – tzn. kupní smlouva bude uzavřena teprve po písemném doplnění objednávky odběratelem.
 3. Dodavatel neodpovídá odběrateli za chyby v dodávce zboží vzniklé nepřesným nebo chybným označením zboží v objednávce.

3. Uzavření kupní smlouvy

 1. Objednávka ve smyslu těchto VOP se okamžikem doručení dodavateli stává návrhem kupní smlouvy, jejíž předmět tvoří zboží obsažené v objednávce. Obchodní vztah mezi dodavatelem a odběratelem vzniká okamžikem doručení objednávky a končí úplným zaplacením dodaného zboží dodavateli.
 2. Uzavřením smlouvy se rozumí písemné potvrzení objednávky dodavatelem. V případě, že nedojde k písemnému potvrzení objednávky dodavatelem, považuje se smlouva za uzavřenou okamžikem dodání zboží odběrateli, resp. potvrzením dodacího listu odběratelem. Okamžikem potvrzení dodacího listu se odběratel zavazuje uvádět na zboží doporučené ceny konečné spotřeby. Odběratel je oprávněn poskytnout dalším svým odběratelům individuální obchodní podmínky.
 3. Dodavatel zůstává vlastníkem zboží až do jeho úplného zaplacení (tzv. výhrada vlastnického práva). Dodavatel si vyhrazuje právo nezaplacené zboží, a to i bez svolení odběratele zajistit, případně postoupit pohledávku za odběratelem třetí osobě.
 4. Dodavatel si vyhrazuje právo odepřít přijetí objednávky (a to i dílčí objednávky podle rámcové kupní smlouvy) nebo učinit realizaci objednávky závislou na přiměřené platbě předem v případě, že závazky odběratele vůči dodavateli nejsou vyrovnány ve lhůtě jejich splatnosti. Odepření přijetí objednávky či závislost realizace objednávky na platbě předem musí být odběrateli sdělena písemnou formou bez zbytečného odkladu.
 5. Vzniknou-li odůvodněné pochybnosti o platební schopnosti odběratele a není-li zajištěna na žádost dodavatele přiměřená platba předem, vyhrazuje si dodavatel právo v každém případě a kdykoliv odstoupit od kupní smlouvy.
 6. Stornování objednávky odběratele je možné před uskutečněním dodávky zboží nebo nejpozději do pěti pracovních dnů ode uskutečnění částečného plnění, a to v rozsahu té části objednávky, ve kterém dodavatel plnění neposkytl. Strana, která je stornováním objednávky dotčena, má právo na náhradu prokazatelně a účelně vynaložených nákladů.

4. Rámcová smlouva

 1. Zamýšlí-li odběratel v průběhu kalendářního roku objednávat u dodavatele zboží opakovaně, má možnost uzavřít s dodavatelem rámcovou kupní smlouvu, která jej bude nad rámec rabatu opravňovat k určitým slevám vyplývajícím z této smlouvy. Slevy jsou na základě rámcové kupní smlouvy poskytovány odběrateli pouze za určitý dohodnutý finanční objem zboží odebraného a zaplaceného v průběhu dvanácti kalendářních měsíců. Běh lhůty počíná realizací první dodávky a končí uplynutím dvanáctého kalendářního měsíce. Pro uzavření rámcové smlouvy je vždy nezbytná dohoda o ročním finančním objemu odebraného zboží.
 2. Ustanovení předchozího odstavce se nevztahuje na dodávky zboží do komisního prodeje. Ustanovení předchozího odstavce se rovněž nevztahuje na dodávky zboží konečným spotřebitelům.
 3. Odběratel je oprávněn v době platnosti rámcové smlouvy požadovat od dodavatele i větší než dohodnutý finanční objem zboží. Pokud mu z tohoto titulu vznikne nárok na vyšší slevu, obdrží po uplynutí doby, na kterou byla rámcová smlouva sjednána, daňový dobropis na částku představující rozdíl mezi slevou sjednanou a skutečně náležející podle finančního objemu odebraného a zaplaceného zboží.

5. Realizace objednávky

 1. Není-li výslovně sjednán termín plnění, závisí plnění na možnostech dodavatele. Objednávky jsou v takovém případě vyřizovány zpravidla do dvou pracovních dnů ode dne potvrzení objednávky dodavatelem. Objednávky zboží dováženého ze Spolkové republiky Německo, případně Velké Británie, které nemá dodavatel skladem, jsou vyřizovány zpravidla do 21 kalendářních dnů ode dne potvrzení objednávky dodavatelem.
 2. Není-li výslovně sjednán způsob nebo místo plnění, je objednané zboží odběrateli automaticky zasíláno prostřednictvím pošty na dobírku.
 3. Náklady spojené s dodáním zboží jdou k tíži odběratele.

6. Cenové a platební podmínky

 1. Ceny zboží (doporučené ceny konečné spotřeby) jsou uvedeny v platném ceníku dodavatele. K cenám zboží (doporučeným cenám konečné spotřeby) účtuje dodavatel daň z přidané hodnoty ve výši stanovené Zákonem č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.
 2. Odběratelům, kteří nejsou konečnými spotřebiteli poskytuje dodavatel z doporučené ceny konečné spotřeby rabat v dohodnuté výši.
 3. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, zašle dodavatel odběrateli daňový doklad (fakturu) v den následující po dni uskutečnění zdanitelného plnění, zpravidla však nejpozději do 7 kalendářních dnů po expedici zboží ze skladu dodavatele. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den expedice objednaného zboží ze skladu dodavatele. Částka uvedená na daňovém dokladu (faktuře) je splatná do 14 kalendářních dnů ode dne vystavení daňového dokladu (faktury). Zaplacením se rozumí připsání fakturované částky na běžný účet dodavatele.
 4. Společně s daňovým dokladem (fakturou) zašle dodavatel odběrateli dodací list. Odběratel je povinen dodávku zboží zkontrolovat co do sortimentu, množství a kvality a poté dodavateli zaslat potvrzené jedno vyhotovení dodacího listu.
 5. Ocitne-li se odběratel v prodlení s placením, je dodavatel oprávněn účtovat mu úrok z prodlení ve výši 0,027 % z dlužné částky za každý den prodlení a náklady spojené s upomínáním a vymáháním dlužné částky.
 6. V prodlení se odběratel ocitne i při částečné úhradě svého závazku, neboť na částečně uhrazený závazek dodavatel pohlíží jako na neuhrazený.
 7. Dodavatel si vyhrazuje právo stanovit pro zvláštní akce či příležitosti jiné ceny, než jsou uvedeny v právě platném ceníku.

7. Reklamace – náhradní plnění

 1. Odběratel má v případě zcela nebo částečně vadného plnění právo na výměnu vadného zboží za bezvadné, nebo poskytnutí přiměřené slevy z ceny plnění, nebo na odstoupení od kupní smlouvy.
 2. Reklamace musí být uplatněna písemnou formou. Pro reklamování vadného zboží platí přiměřeně ustanovení o objednávce. Náklady spojené s uplatněním práva z odpovědnosti za vady plnění – dále jen „reklamace“ nese dodavatel.

8. Ochrana dat

Informace, které poskytne odběratel dodavateli v souvislosti s objednávkou a realizací objednávky, smí objednatel použít pouze k tomuto účelu.

9. Platnost

 1. Svým podpisem na objednávce odběratel současně vyslovuje souhlas s těmito VOP. Podpisem objednávky se VOP stávají její nedílnou součástí.
 2. Eventuální změnu těchto VOP nebo právě platného ceníku sdělí dodavatel odběrateli, se kterým má uzavřenu rámcovou smlouvu podle bodu 4. těchto VOP, a to s karenční lhůtou, která činí zpravidla jeden kalendářní měsíc.
 3. Tyto VOP nabývají platnosti dnem 1. dubna 2006.